ศท 0044019 เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารเพื่อคุณภาพชีวิต 2/2558 นิเทศศาสตร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

ศท 0044019 เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารเพื่อคุณภาพชีวิต