ศท 0044019 เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารเพื่อคุณภาพชีวิต 2/2558 นิเทศศาสตร์

อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

คำอธิบายชั้นเรียน

ศท 0044019 เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารเพื่อคุณภาพชีวิต