การนวดกับการกีฬา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาถึงประวัติความเป็นมาของการนวด การนวดแบบต่างๆ การนวดแบบแผนไทย การนวดแบบวัดโพธิ์ การนวดแบบกีฬา ลักษณะการนวด การบีบ การกด