4123640 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและการวิจัย

มนิต พลหลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คำอธิบายชั้นเรียน

การคำนวณและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับค่าร้อยละ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ

ค่าเฉลี่ย ค่าสัดส่วน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวัดความสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง การทดสอบนอนพาราเมตริก

เช่น ไคสแควร์ การโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย