Visual Programming for Business
ผู้สอน

จิระพงษ์ พนาวงศ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
Visual Programming for Business

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18886

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เป็นการเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับคอนโทรลต่าง ๆ การปฏิบัติการของคอนโทรล ได้แก่ การสร้าง การลบ และการย้ายคอนโทรล การกำหนดคุณสมบัติ ให้กับคอนโทรลต่าง ๆ การสร้างโปรแกรมเชิงเหตุการณ์ แบบชนิดข้อมูล การเขียนโปรแกรมกับคอนโทรล การจัดการและตรวจหาข้อผิดพลาด การสร้างโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูลเพื่อใช้ในงานธุรกิจ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.