Visual Programming for Business

คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เป็นการเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับคอนโทรลต่าง ๆ การปฏิบัติการของคอนโทรล ได้แก่ การสร้าง การลบ และการย้ายคอนโทรล การกำหนดคุณสมบัติ ให้กับคอนโทรลต่าง ๆ การสร้างโปรแกรมเชิงเหตุการณ์ แบบชนิดข้อมูล การเขียนโปรแกรมกับคอนโทรล การจัดการและตรวจหาข้อผิดพลาด การสร้างโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูลเพื่อใช้ในงานธุรกิจ