ผู้สอน
มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

444-215 Social Work in Criminal Justice


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18888

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเลือกสำหรับนักศึกษาวิชาเอก และวิชาโทสังคมสงเคราะห์ ซึ่งมีเนื้อหาที่ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนการประยุกต์งานสังคมสงเคราะห์ การระงับและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระดับชุมชน ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ การจัดการศึกษาดูงานในหน่วยงานที่ให้บริการในกระบวนการยุติธรรม