444-215 Social Work in Criminal Justice

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเลือกสำหรับนักศึกษาวิชาเอก และวิชาโทสังคมสงเคราะห์ ซึ่งมีเนื้อหาที่ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนการประยุกต์งานสังคมสงเคราะห์ การระงับและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระดับชุมชน ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ การจัดการศึกษาดูงานในหน่วยงานที่ให้บริการในกระบวนการยุติธรรม