เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

444-215 Social Work in Criminal Justice

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วิชาเลือกสำหรับนักศึกษาวิชาเอก และวิชาโทสังคมสงเคราะห์ ซึ่งมีเนื้อหาที่ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนการประยุกต์งานสังคมสงเคราะห์ การระงับและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระดับชุมชน ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ การจัดการศึกษาดูงานในหน่วยงานที่ให้บริการในกระบวนการยุติธรรม