427-321 Muslim Society

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเลือกสำหรับนักศึกษาวิชาเอกและวิชาโทสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ซึ่งมีเนื้อหาที่ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมของสังคมมุสลิม ศาสนบัญญัติของศาสนาอิสลาม ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นที่เป็นรากฐานของวิถีของชีวิตมุสลิมและการเปลี่ยนแปลง