เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

427-321 Muslim Society

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วิชาเลือกสำหรับนักศึกษาวิชาเอกและวิชาโทสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ซึ่งมีเนื้อหาที่ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมของสังคมมุสลิม ศาสนบัญญัติของศาสนาอิสลาม ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นที่เป็นรากฐานของวิถีของชีวิตมุสลิมและการเปลี่ยนแปลง