เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รายวิชาการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ 1 (๙๙๓-๒๒๓)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาว รัตติกาล เรืองฤทธิ์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

๒.๑ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

๒.๑.๑ อธิบายมโนทัศน์ และหลักการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ ที่เน้นการพยาบาลแบบองค์รวมโดยใช้กระบวนการพยาบาล เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ การดูแลรักษา ฟื้นฟูสภาพ และป้องกันการกลับเป็นซ้า โดยการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม ในภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันและเรื้อรังที่มีปัญหาไม่ซับซ้อน และมีปัญหาซับซ้อนแต่ไม่อยู่ในภาวะวิกฤต ในปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย

๒.๑.๒ อธิบายบทบาทการดูแลรักษา การฟื้นฟูสภาพ การป้องกันการกลับเป็นซ้า การสร้างเสริมสุขภาพ และการมีส่วนร่วมของครอบครัว รวมถึงประเด็นกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเหมาะสม