COM 27021 ระบบการสื่อสารข้อมูล


Teacher
นาย ชนินทร์ มหัทธนชัย
Current sign in at about 2 hours ago

Title
COM 27021 ระบบการสื่อสารข้อมูล

Class ID
18893

School
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Description

COM 27021 ระบบการสื่อสารข้อมูล


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)