เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

427-215 family and kinship

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แนวคิดพื้นฐาน นัยสำคัญของระบบครอบครัวและเครือญาติต่อมิติด้านต่าง ๆ ของวิถีการดำเนินชีวิต วิเคราะห์เปรียบเทียบ ระบบครอบครัวและเครือญาติของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ