427-215 family and kinship

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิดพื้นฐาน นัยสำคัญของระบบครอบครัวและเครือญาติต่อมิติด้านต่าง ๆ ของวิถีการดำเนินชีวิต วิเคราะห์เปรียบเทียบ ระบบครอบครัวและเครือญาติของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ