0044020 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสังคมเครือข่ายการเรียนรู้ 2/2558 (กศบป.การจัดการ,การปกครองท้องถิ่น)

อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

คำอธิบายชั้นเรียน

0044020 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสังคมเครือข่ายการเรียนรู้