0044020 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสังคมเครือข่ายการเรียนรู้ 2/2558 (กศบป.การจัดการ,การปกครองท้องถิ่น)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อาจารย์ อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

0044020 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสังคมเครือข่ายการเรียนรู้