การพูดภาษาไทยในที่สาธารณะ

คำอธิบายชั้นเรียน

พัฒนาทักษะการพูดภาษาไทยต่อสาธารณชนของนักศึกษาชาวจีน ระดับปริญญาตรี เอกภาษาไทย ปี 3 รู้และเข้าใจมารยาทในการพูด ภาษาที่ใช้ บุคลิกภาพและการปฏิบัติตน เป็นต้น

เมื่อจบการเรียนรายวิชาการพูดภาษาไทยต่อสาธารณชนแล้วนักศึกษาจะ

1. สามารถสื่อสารด้วยการพูดภาษาไทยและใช้ภาษากายในสังคมไทยได้อย่างเหมาะสม

2. สามารถนำหลักการสื่อสาร หลักการพูดและหลักการใช้ภาษากายที่เหมาะสมกับสังคมไทยปัจจุบันมาประยุกต์ใช้ในการพูดในสถานการณ์ที่หลากหลาย