เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

0012005 : Computer and Presentation

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักในการนำเสนอ เครื่องมือในการนำเสนอ การพัฒนาสื่อการนำเสนอด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

The principle of presentation, presentation tool, presentation development by

information technology