เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

946-309 HUMAN RIGHTS (สิทธิมนุษยชน)

เกี่ยวกับชั้นเรียน
ความหมายและและปรัชญาของสิทธิมนุษยชน การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาติ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาค การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายไทย การส่งเสริมและคุ้มครองซึ่งสิทธิมนุษยชน ตลอดจนขอบเขตแห่งการใช้สิทธิมนุษยชนในสังคม

Meaning and Philosophy of Human Rights; Protection of Human Rights in the international; regional and domestic levels; human rights promotion and protection measures, including the limitation of the exercise of human rights in the society.