ผู้สอน
วริศรา วงค์รักษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

946-309 HUMAN RIGHTS (สิทธิมนุษยชน)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18911

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


คำอธิบายชั้นเรียน
ความหมายและและปรัชญาของสิทธิมนุษยชน การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาติ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาค การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายไทย การส่งเสริมและคุ้มครองซึ่งสิทธิมนุษยชน ตลอดจนขอบเขตแห่งการใช้สิทธิมนุษยชนในสังคม

Meaning and Philosophy of Human Rights; Protection of Human Rights in the international; regional and domestic levels; human rights promotion and protection measures, including the limitation of the exercise of human rights in the society.