homeจิตวิทยาการบริการ13010003 Sec 02,01 ศศ.502 WM 8.00-11.00 WA 12.00-15.00
personperson_add
จิตวิทยาการบริการ13010003 Sec 02,01 ศศ.502 WM 8.00-11.00 WA 12.00-15.00

ผู้สอน
นาย ดิลก ประสานวรกิจกุล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
จิตวิทยาการบริการ13010003 Sec 02,01 ศศ.502 WM 8.00-11.00 WA 12.00-15.00

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18915

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

Service Psychology

ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของความต้องการบุคคล ความแตกต่างด้านวัฒนธรรมของผู้รับบริการ การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ให้บริการหลักการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ หลักการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ในการบริการ จริยธรรมในงานบริการเทคนิคการจูงใจลูกค้า รวมทั้งกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการให้บริการ และการนำจิตวิทยาการบริการไปใช้ในการประกอบอาชีพClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)