เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

จิตวิทยาการบริการ13010003 Sec 02,01 ศศ.502 WM 8.00-11.00 WA 12.00-15.00

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Service Psychology

ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของความต้องการบุคคล ความแตกต่างด้านวัฒนธรรมของผู้รับบริการ การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ให้บริการหลักการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ หลักการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ในการบริการ จริยธรรมในงานบริการเทคนิคการจูงใจลูกค้า รวมทั้งกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการให้บริการ และการนำจิตวิทยาการบริการไปใช้ในการประกอบอาชีพ