เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Travel and Hospitality Safety ความปลอดภัยในการเดินทางและบริการ3010009 Sec1

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาแนวคิดความปลอดภัยในการเดินทางและบริการ ปัจจัยต่างๆที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย แนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การรักษาความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงานและบริการ รูปแบบในการช่วยเหลือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้กรณีศึกษา และการฝึกปฏิบัติในสถานะการจำลอง