Travel and Hospitality Safety ความปลอดภัยในการเดินทางและบริการ3010009 Sec1

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาแนวคิดความปลอดภัยในการเดินทางและบริการ ปัจจัยต่างๆที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย แนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การรักษาความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงานและบริการ รูปแบบในการช่วยเหลือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้กรณีศึกษา และการฝึกปฏิบัติในสถานะการจำลอง