เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Travel and Hospitality Safety 3010009 Sec 2 501 19+25 44 58 8.00-11.00น.

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

13010009 ความปลอดภัยในการเดินทางและงานบริการ 2(1-2-3)

Travel and Hospitality Safety

ศึกษาแนวคิดเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางและในงานบริการ ปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุอุบัติภัย แนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การรักษาความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงานและงานบริการ รูปแบบในการช่วยเหลือและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้กรณีศึกษา และฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลอง