577-431 Pharm Ad for PharmD 2558

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิดรวบยอดในการบริหารและการวางความคิดของผู้จัดการสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนรู้ ทฤษฎีการบริหารกับความสำคัญของการบริหาร หน้าที่การบริหารและจิตพิสัยของนักบริหาร ความเชื่อมโยงระหว่างการบริหารจัดการกับการให้บริการทางเภสัชกรรม กลไกการบริหารอุปทานยาและเครื่องมือการบริหารที่จำเป็นทั้งด้านการเงิน ทรัพยากรบุคคล การบริหารคุณภาพ การประยุกต์ใช้หลักการบริหารในการแก้ปัญหาและการบรรลุภารกิจขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การเรียนรู้การบริหารงานด้านเภสัชกรรมจากประสบการณ์จริง