ศส 492 การศึกษาหัวข้อสนใจ ปีการศึกษา 2/2558

ชูศักดิ์ จันทนพศิริ

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชานี้เปิดสอนให้นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ เรียนในปีการศึกษาที่ 2 / 2558