เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ศส 492 การศึกษาหัวข้อสนใจ ปีการศึกษา 2/2558

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชูศักดิ์ จันทนพศิริ

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายวิชานี้เปิดสอนให้นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ เรียนในปีการศึกษาที่ 2 / 2558