427-306 Statistics for Social Research

Anlaya Smuseneto

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาวิชาเอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้นปี 3