427-204 Introduction to Demography

Anlaya Smuseneto

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาวิชาเอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้นปี 2