เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

427-204 Introduction to Demography

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Anlaya Smuseneto

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

สำหรับนักศึกษาวิชาเอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้นปี 2