เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

942-142 INTRODUCTION TO LAWS AND THAI CONSTITUTION (ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ กฎหมายและรัฐธรรมนูญไทย)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความหมายของกฏหมาย ลักษณะและประเภทของกฏหมาย การใช้กฎหมายกับสังคม ลำดับศักดิ์ของกฎหมาย ความหมายของหลักรัฐธรรมนูญ ประเภทของรัฐธรรมนูญ ประวัติของรัฐธรรมนูญไทย การเกิดขึ้นของรัฐธรรมนูญ การแบ่งแยกอำนาจ หลักประกันสิทธิ เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ สาระสำคัญในรัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบันและองค์กรสำคัญๆที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ

Definitions; characteristics and types of laws; law enforcement; law in order of priority; definitions of constitution; types of constitution; history of the Thai constitution; the origins of the constitution; separation of powers; rights and freedom according to the constitution; the essence of the current constitution; and key organizations written in the constitution