เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Business Economics Forecasting(2/2558)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วิชา Business Economics Forecasting เป็นวิชาชีพบังคับสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี