Business Economics Forecasting(2/2558)

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา Business Economics Forecasting เป็นวิชาชีพบังคับสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี