เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

พล441 ระเบียบวิธีวิจัยและสารสนเทศทางการประมง 2-58

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ความสำคัญของกระบวนการวิจัยทางการประมง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอผลการวิจัย ให้นักศึกษานำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการทำปัญหาพิเศษและการประกอบอาชีพอนาคต