homeมัธยมศึกษาปีที่4ปีการศึกษา2555
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่4ปีการศึกษา2555

ผู้สอน
นาย โซเฟียน มะเย็ง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่4ปีการศึกษา2555

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1896

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

มัธยมศึกษาปีที่4ปีการศึกษา2555 โรงเรียนกาบังพิทยาคม
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)