0115392 การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้ เป็นชั้นเรียนที่จัดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึงของการเรียนการสอน รายวิชา การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา