เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

441-342 การจัดการการท่องเที่ยว (Tourism Management)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ความหมายและความสำคัญของการท่องเที่ยวผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบของการท่องเที่ยว ความสัมพันธ์และแนวทางการพัฒนาขององค์ประกอบแต่ละส่วนทั้งผู้ประกอบการนำเที่ยว ที่พัก ขนส่ง ภัตตาคารและธุรกิจของที่ระลึก การให้บริการข้อมูลข่าวสารและแนวทางการพัฒนา ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการจัดการอุตสาหกรรมเดินทาง การจัดการด้านการบริการด้วยบุคลิกแบบไทย