ผู้สอน
เฟรดาว สุไลมาน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

1103417 การบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนภาษาอังกฤษในฐานะ ภาษาต่างประเทศ (1/58)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
18973

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดสภาพแวดล้อมใหม่ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การใช้ห้องปฏิบัติการภาษายุคใหม่

ทรัพยากรการเรียนรู้ภาษาอังกฤษบนเว็บ หลักการในการบูรณาการเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษา และทรัพยากรระบบเปิดทางการศึกษา