เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

1103417 การบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนภาษาอังกฤษในฐานะ ภาษาต่างประเทศ (1/58)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การจัดสภาพแวดล้อมใหม่ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การใช้ห้องปฏิบัติการภาษายุคใหม่

ทรัพยากรการเรียนรู้ภาษาอังกฤษบนเว็บ หลักการในการบูรณาการเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษา และทรัพยากรระบบเปิดทางการศึกษา