จบ58 วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น