Medical Physiology, 2015

ดาร์เนีย เจ๊ะหะ

Faculty of Medicine, Princess of Naradhiwas University

คำอธิบายชั้นเรียน

กระบวนการทำงานของอวัยวะและกลไกควบคุมการทำงานของเนื้อเยื่อและอวัยวะของร่างกาย โดยแบ่งเป็นระบบต่างๆคือ ระบบกล้ามเนื้อและระบบประสาท ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบไตและของเหลวในร่างกาย และระบบต่อมไร้ท่อ เพื่อเป็นหลักให้เข้าใจความผิดปกติเนื่องจากโรคต่างๆและการป้องกันรักษา