ม.2/2 วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ธีระชัย ปานุเวช

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ ( ชุมชนเปือยหัวดง )

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น