30708403 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัยทางธุรกิจ (Programming Application for Statistics and Business Research)

ศราวุธ ราชมณี

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.นครพนม

คำอธิบายชั้นเรียน

การคำนวณและการเขียน โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับค่าร้อยละ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย ค่าสัดส่วน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวัดความสัมพันธ์ การวัดความเชื่อมั่น และเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง การทดสอบนอนพาราเมตริก เช่น ไดสแควร์ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ