หลักปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 2

ชาคริต ทองอุไร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายชั้นเรียน

การถ่ายโอนมวลและการประยุกต์ หลักของการกลั่น การกลั่นทวิภาค การกลั่นพหุส่วนประกอบ หลักการดูดซึมก๊าซ การสกัดของเหลว การชะละลาย