เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

หลักปฏิบัติการเฉพาะหน่วย 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รองศาสตราจารย์ ชาคริต ทองอุไร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การถ่ายโอนมวลและการประยุกต์ หลักของการกลั่น การกลั่นทวิภาค การกลั่นพหุส่วนประกอบ หลักการดูดซึมก๊าซ การสกัดของเหลว การชะละลาย