Biodiversity

อัจฉรา เจริญรูป

La Salle Chanthaburi (Mandapitak) School

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการเรียนรู้เรื่อง การจัดจำแนกชนิดของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในโลก โดยผู้เรียนสามารถบอกความต่าง และจำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นอาณาจักรได้