Biodiversity

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการเรียนรู้เรื่อง การจัดจำแนกชนิดของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในโลก โดยผู้เรียนสามารถบอกความต่าง และจำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นอาณาจักรได้