เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

935-128 Law in daily life Sec 02

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความหมายและความสำคัญของกฎหมาย ลักษณะและประเภทของกฎหมาย และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีสบัญญัติ กฎหมายมหาชนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในระดับพื้นฐานเพียงพอที่จะดำรงชีวิตอย่างปกติสุขได้ในสังคม

Meaning and the importance of law; features and types of law; fundamental knowledge of constitution, civil and commercial law, criminal law, public law, civil and criminal procedure code of Thailand relating to daily life for providing enough basic knowledge about laws to be able to live one's life peacefully in the society.