เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ห้องสมุดกับการเรียนรู้สารสนเทศ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นายกรกช เอ่งล่อง

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครกระบี่

วิชา ห้องสมุดกับการเรียนรู้สารสนเทศ

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีนครกระบี่

ผู้สอน : กรกช เอ่งล่อง