เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

MBC0204 การบริหารโครงงานระบบสารสนเทศ

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

การกำหนดโครงสร้าง กำหนดแผนงาน การเขียนข้อเสนอโครงการ กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารโครงการ ความเหมาะสมของโครงการ การวิเคราะห์ข้อกำหนดความต้องการของผู้ใช้ การวางแผนโครงการ การสร้างทีมงาน การประมาณการงบประมาณและค่าใช้จ่ายโครงการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการ การบริหารงานโครงการ การติดตามและประเมินผลโครงการ และการนำเสนอโครงการ