เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ศท 332 ภาษาไทยเพื่องานเขียนเชิงวิชาการ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ทิพารัตน์ สถิตสุข

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ศึกษาภาษาไทยเพื่อใช้ในงานเขียนเชิงวิชาการที่สำคัญในระดับอุดมศึกษา เน้นการเขียนที่ถูกต้องเหมาะสม ชัดเจน ทั้งในเรื่องการใช้คำ คำทับศัพท์ เครื่องหมายวรรคตอน การเรียบเรียงประโยค ระดับภาษา การวางโครงเรื่อง การเขียนย่อหน้า คำนำ บทสรุป การเขียนรายงานเชิงวิชาการการเขียนบทความวิชาการ