ศท 332 ภาษาไทยเพื่องานเขียนเชิงวิชาการ

ทิพารัตน์ สถิตสุข

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาภาษาไทยเพื่อใช้ในงานเขียนเชิงวิชาการที่สำคัญในระดับอุดมศึกษา เน้นการเขียนที่ถูกต้องเหมาะสม ชัดเจน ทั้งในเรื่องการใช้คำ คำทับศัพท์ เครื่องหมายวรรคตอน การเรียบเรียงประโยค ระดับภาษา การวางโครงเรื่อง การเขียนย่อหน้า คำนำ บทสรุป การเขียนรายงานเชิงวิชาการการเขียนบทความวิชาการ