การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (Collection Development)

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งคัดเลือกและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ นโยบายการคัดเลือก จัดหา และคัดออก การประเมินทรัพยากรสารสนเทศ และการทำธุรกรรมการสั่งซื้อ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

Concept of collection development, selection, acquisition, acquisition selection and weeding policy .Information resources evaluation order payment business and information technology applied in collection development