ม.3/2 วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ธีระชัย ปานุเวช

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ (ชุมชนเปือยหัวดง)

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน