ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์, 4 ปี

คำอธิบายชั้นเรียน

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์, กลุ่ม 2