เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

942-441 Seminar in Public and Enterprise Management

เกี่ยวกับชั้นเรียน
  • ฝึกหัดการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการวิจัยและวิเคราะห์ปัญหาการบริหาร
  • Practice in the application of public administration concepts and theories in research and analysis of the business administration problem