เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการดําเนินการเชิงธุรกิจ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการจัดการ แก้ปัญหาเชิงธุรกิจ การรักษาข้อมูลสําหรับขององค์การให้เป็นความลับ

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

เมื่อได้ศึกษาวิชานี้แล้ว ผู้เรียนจะ
1. มีความรู้ความเข้าใจบทบาทของการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการธุรกิจ 2.มีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์,เครือข่ายคอมพิวเตอร์,ระบบสารสนเทศทางธุรกิจซึ่งเป็นเครื่องมือสําคัญในการจัดการธุรกิจ 3.มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดการธุรกิจการพาณิชย์อิล์กทรอนิกส์และสามารถเข้าใจการจัดธุรกิจแบบออนไลน์ได้ 4.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับธุรกิจและสามารถเลือกเทคโนโลยีมาใช้ในงานธุรกิจได้อย่างเหมาะสม 5.สามารถเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะกับงานธุรกิจด้านต่างๆและเพิ่มทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ในการสนับสนุนการจัดการธุรกิจได้