โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)

คำอธิบายชั้นเรียน

โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)