เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การสัมมนาทางการตลาด258

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาง อัจฉรียา โชติกลาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

การสัมมนาทางการตลาด3 (2-2-5)Seminar in Marketing

ปัญหาทางการตลาดในธุรกิจประเภทต่าง ๆปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำให้ประสบความสำเร็จและความล้มเหลวในการดำเนินงานด้านการตลาดขององค์การธุรกิจการนำความรู้ทางด้านการตลาดมาแก้ปัญหารวมทั้งการดำเนินกิจกรรมทางด้านการตลาดที่นักศึกษาสนใจ