การสัมมนาทางการตลาด258

อัจฉรียา โชติกลาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คำอธิบายชั้นเรียน

การสัมมนาทางการตลาด3 (2-2-5)Seminar in Marketing

ปัญหาทางการตลาดในธุรกิจประเภทต่าง ๆปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำให้ประสบความสำเร็จและความล้มเหลวในการดำเนินงานด้านการตลาดขององค์การธุรกิจการนำความรู้ทางด้านการตลาดมาแก้ปัญหารวมทั้งการดำเนินกิจกรรมทางด้านการตลาดที่นักศึกษาสนใจ