เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Numerical Methods for Engineering

เกี่ยวกับชั้นเรียน

04-021-205 ระเบียบวิธีเชิงเลขสำหรับงานวิศวกรรม

Numerical Methods for Engineering

วิชาบังคับก่อน : 04 - 060 - 101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานวิธีการเชิงเลขสำหรับงานวิศวกรรมศาสตร์โดยใช้คอมพิวเตอร์  การหาความคลาดเคลื่อน  ระบบสมการเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น เก๊าซ์ จอร์แดนอิลิมิเนชั่น และอินเตอร์โพเลชั่น การอินทีเกรตด้วยวิธีลีสท์-สแควร์รีเกรสชั่น  และอินเตอร์โพเลชั่น การอินทีเกรตด้วยวิธีของนิวตัน-โคท รอมเบอร์ และเก๊าซ์ควอเตเจอร์  การแก้สมการดิฟเฟอเรนเชียล