0401202:Bussiness_statistics เปิดให้นักศึกษาภาคสมทบโลจิสติก

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย มนูญ จิตรสำเริง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย

เปิดให้นักศึกษาภาคสมทบ สาขาโลจิสติกส์