0401202:Bussiness_statistics เปิดให้นักศึกษาภาคสมทบโลจิสติก

มนูญ จิตรสำเริง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย

คำอธิบายชั้นเรียน

เปิดให้นักศึกษาภาคสมทบ สาขาโลจิสติกส์