โครงการ (Project) รหัสวิชา 3502-6001

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การบูรณาการความรู ทักษะและประสบการณเพื่อวางแผนพัฒนางานในสาขาวิชาพืชศาสตร ดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐคิดคน หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบ การเลือกหัวขอโครงการ การศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิง การเขียนโครงการ การดําเนินงานโครงการการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะหและแปลผล การสรุปผลการดําเนินงานและจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงาน การใชสื่อโสตทัศนประกอบการนําเสนอผลงานโครงการ

(ใหนักศึกษาจัดทําโครงการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามความเหมาะสม และดําเนินการให
แลวเสร็จในระยะเวลาที่ กําหนดไม่นอยกวา 160 ชั่วโมง)