ครูคณิต

มะลิดา บุตรมาศ

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนครูคณิต