คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4