คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4