ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่12 ห้องที่ 5

คำอธิบายชั้นเรียน

ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั้น